04 Mart 2023,Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik 10 Şubat 2023 tarihli ve 32100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişklikte şu konular yer aldı:
MADDE 1 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ü) Bakan yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bakan yardımcısını,

v) İl müdürlüğü: Sanayi ve teknoloji il müdürlüğünü,

y) İl müdürü: Sanayi ve teknoloji il müdürünü,”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yetkili servis, merkez ve bölge servisi olarak yapılandırılır. Asansör monte eden, kendi bünyesinde en az bir merkez servisini kurmak zorundadır. Asansör monte eden, 12'nci maddenin üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde belirtilen gerekliliklere göre kendi bünyesinde bölge servisini kurar veya sözleşme ile bir başka asansör monte edeni veya onun yetkili servisini bölge servisi olarak görevlendirir. Merkez servisinin ve bölge servisinin güncel TS 12255: Yetkili Servisler-Asansör Bakım Servisleri-Kurallar standardı kapsamında TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Asansör monte eden, merkez ve bölge servisi dışında asansöre ait yedek parça ve malzeme stoku ile satışı ve bina sorumlularıyla irtibat için şube kurabilir. Şube için tahsis edilen mekanların veya alanların, asansör monte edene ait olan ticaret sicil kayıt belgesinde belirtilmesi ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekliliklerine uygun olması gerekir. Şube içerisinde 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bileşen onarımı işleminin yürütülmesi halinde, şubenin ayrıca ilgili standart gerekliliklerini sağlaması ve TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 7223 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari para cezası kararları;

a) Denetimin Bakanlık merkez birimi personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanı çerçevesinde bakan yardımcısı tarafından,

b) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Bakanlık merkez birimi personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla yapılması halinde asansörün monte edildiği yerdeki il müdürü tarafından,

verilir.”

MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.