08 Temmuz 2021,

"CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği ile; ürüne “CE” işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Yönetmelikte öne çıkan hususlar aşağıdaki gibi:

İmalatçı;
- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmekle,
- Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmakla,
- AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle,
- “CE” işaretini ürüne koymakla,
- Teknik dosya ile AB uygunluk beyanını, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunmakla yükümlüdür. (Madde 5)

İthalatçı; 
- İmalatçının 5’inci Maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu teyit etmekle,
- Ürünün “CE” işareti taşıdığını ve ürüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini teyit etmekle,
- AB uygunluk beyanının bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünü piyasa arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşu kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sunmak üzere bulundurmakla,
- Yetkili kuruluşun talep etmesi halinde, teknik dosyanın bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sağlamakla yükümlüdür.

Üçüncü Bölüm Madde-10’da belirtildiği üzere “CE” İşareti;
- “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi veya büyütülmesi dışında şekli değiştirilemez.
- Aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur.
- Ürün yapısının uygun olmadığı durumlarda ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelerle okunabilir ve silincemeyecek şekilde konulur.
- Ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- Sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulabilir.
- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. 
- Ürün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretlerde yer alabilir.
- “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler ve betimlemeler konulamaz.
- “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir ve başka ürünlerde kullanılamaz.
- “CE” işareti görme engellilerce de okunabilecek şekilde konulur. 

Madde-11’de belirtildiği üzere AB Uygunluk Beyanı; 
- Ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygun olduğunu belirtmek üzere İmalatçı ya da Yetkili Temsilcisi tarafıından düzenlenir.
- Aksi belirtilmedikçe “EK-2 AB UYGUNLUK BEYANI ÖRNEĞİ”ne uygun olarak hazırlanır.Başka dillerde düzenlenmişse türkçe tercümeside eklenir.
- Ürünün AB Uygunluk Beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olduğu durumlarda imalatçı uygulanabilir tüm kuralları yerine getirdiğini tek bir AB uygunluk beyanı düzenleyerek gösterir.Beyan metni bu teknik düzenlemelerin adını-yayım tarihini ve referans numarasını içerir.

16.12.2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.