05 Eylül 2022,İhracat destekleri, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

İhracat destekleri

İhracatın sürdürülebilir artışının sağlanması, firmaların ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajının kazandırılması için sadeleştirilerek yeni ilave desteklerle yayımlanan “İhracat Destekleri Hakkında Karar”, 18 Ağustos 2022 Perşembe tarihli ve 31927 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan 5973 karar sayılı "İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" ile ihracat desteklerinde düzenlemeler yapıldı.

Genel düzenlemeler:
Destek unsurları şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına yönelik olarak bölümlendirildi.

%40, %50, %60, %70, %75 gibi çeşitli destek oranları %50 ya da %75 olarak düzenlendi.

Dolar olarak belirlenen tüm destek üst limitleri Türk Lirasına çevrilmek suretiyle bazılarında destek üst limiti düşürüldü.

İhracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması hedefiyle Yeni Nesil Destekler tasarlandı.

Misyonunu tamamlamış destek programlarına Kararda yer verilmedi.

Karar doğrultusundaki uygulamalar kapsamında hukuka aykırı iş ve işlemlerin gerçekleştiğinin tespiti halinde destek başvuru dosyasını askıya alma, yasal işlem başlatma, yasal işlem sonucunda başvuru dosyasın reddetme veya destek kapsamından çıkartma gibi olayın koşullarına uygun farklı müeyyide usulleri düzenlendi.

Karar, uygulamaya ilişkin tüm usul ve esasları belirleme, mücbir sebep durumları veya  performans değerlendirmesi ile hedef ülke stratejileri doğrultusunda ilave destek oranı vermeye ve koşullarına uygun uyarlamalar yapma konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi.
  
Destek programı bazında yapılan düzenlemeler:
Pazara giriş belgeleri desteği: Tüm sektörlerden ihracatçı firmaların değişen koşullar ve zaman içinde oluşan taleplerine/ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere  şirketlerin ilgili ülkelerin ulusal mevzuatı ve/veya uluslararası mevzuat çerçevesinde resmi kurum ve kuruluşlara yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olarak yapılan kayıt, izin ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin harcamaları da eklendi. Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve şirket başına 4.000.000 Tl'ye kadar desteklenecek.

Yurt dışı fuar desteği: İhracatın tabana yayılması hedefine yönelik olarak KOBİ niteliğinde firmaların daha yüksek oranda ve yıllık bazda daha fazla sayıda fuara katılımlarına destek sağlanması suretiyle fuarlara katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, organizatör tanıtım faaliyetlerinin daha da etkin hale getirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen potansiyeli yüksek fuarlarda tanıtım faaliyetleri daha yüksek oranda desteklenmesi öngörülüyor, ikili iş görüşmesi faaliyetleri organizatör tanıtım desteği kapsamına alınmakta, böylece daha etkin fuar organizasyonlarının düzenlenmesi hedefleniyor.

Yurt içi fuar desteği: Daha nitelikli yurt içi fuarların kapsama alınması amacıyla desteklenecek yurt içi fuarların kriterleri güçlendirildi.

Pazar araştırması desteği: Şirketlerin tüm destek programlarından yararlandırılması ve yeni desteklere yönlendirilebilmesi amacıyla destek programı sayısına sınırlama getirildi.

Birim kira desteği: Şirketlerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak adına paylaşımlı ofisler birim tanımına eklenmek suretiyle bunlara ilişkin üyelik aidatı da destek kapsamına alındı.

Gemi yat sektörü tasarım desteği: Desteğin etkinliğinin artırılmasını teminen tasarım  hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcılarının kapsamının genişletilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Turquality/Marka desteği: Program kapsamına girdikten sonra satılan markalara ilişkin markayı geliştireceği ve program kapsamında gerçekleştireceği projeleri tamamlayacağına ilişkin taahhüt alınması, takip edilmesi, aksi durumda çıkarılması ile satın alınmış olan yabancı markaların program kapsamında desteklenmemesi ile destek kapsamına alınmış olanların kapsamdan çıkarılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Kaldırılan destekler:
Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) desteği: Yürürlükten kaldırıldı.

Yeni destekler:
Pazara giriş projesi hazırlama desteği: Hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren bir ihracat yol haritası hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi öngörülüyor.

Çok kanallı zincir mağaza desteği: Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan şirketlere yönelik marka tescili/yenileme/koruma pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, birim kira, kurulum/dekorasyon ile franchise giderleri desteği sağlanmasını teminen yeni bir destek mekanizması geliştirildi. 

İhracat konsorsiyumları desteği: Özel sektörde bulunan kısıtlı yetişmiş insan kaynağının ülke sathındaki ihracatçılarımıza destek sağlamasıyla sürdürülebilir ihracat artışı ve ihracatın tabana yayılması hedeflerine ulaşmak amacıyla ihracat konsorsiyumlarının desteklenmesi öngörülüyor.